هم اکنون مهندس قاسم زاده، مسئول پیگیری امور شهرداری رباط کریم به همراه معاونین خود با حضور در ساختمان شورای اسلامی شهر با  اعضای این شورای تشکیل جلسه داده و پیرامون مسائل و مشکلات شهری به گفتگو پرداختند.