پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم News and information base of Rabat Karim municipality

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات: محمد حسین مهدی پور

تلفن: 56213141

داخلی: 108


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0