محسن سعید پور، رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری رباط کریم طی بازدید و سرکشی از پایانه اتوبوس شهرک شهید آبشناسان ضمن دیدار با رانندگان زحمت کش و بهره برداران محترم خدماتی پایانه، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت و ابراز امیدواری کرد به زودی بتواند در جهت مرتفع نمودن برخی از این مسائل قدم های موثری بردارد.


وی اظهار داشت: این پایانه یکی از پتانسیل های بالقوه سیستم حمل و نقل عمومی شهرستان است که می تواند با تکیه بر مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گزاران بالفعل شده و از این وضعیت کمابیش نامطلوب به یک پایانه مدرن و در خور شهروندان عزیز کهن شهر رباط کریم مبدل شود.