07 آذر 1399 ساعت 07:50

شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 99/228 مورخ  99/3/7 شورای محترم اسلامی شهر “سالن سینمای شهر و واحدهای تجاری واقع در ضلع غربی و جنب ورودی ساختمان” را از طریق مزایده عمومی به متقاضیان واجد شرایط و دارای صلاحیت و سوابق کاری مفید در این زمینه و دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به بخش خصوصی واگذار نماید.


لذا متقاضیان محترم برای شرکت در این مزایده میتوانند تا مورخ 99/4/11 به امور پیمان های شهرداری رباط کریم مراجعه نمایند.

Back to Top

Template Design:aron Group