به گزارش رواط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم؛ اصغر پارسا از تکمیل و بهره برداری ساختمان اداری ناحیه 3 شهرک شهید آبشناسان خبر داد و افزود: یکی از اهداف احداث ساختمان اداری جدید در این منطقه ایجاد فضاسازی مناسب جهت ارتقای عملکرد و همچنین تکریم ارباب رجوع می باشد.


وی ادامه داد: این ساختمان در حاشیه پارک شهرک شهید آبشناسان و در کنار ساختمان آتش نشانی این منطقه احداث شده است.