گزارش تصویری از گام چهارم عملیات گسترده گندزدایی و ضدعفونی سطح شهر و مناطق به همت نیروهای زحمتکش معاونت خدمات شهر و سازمان آتش نشانی شهرداری رباط کریم