در ادامه توجه ویژه به نواحی منفصل در کنار توجه به آبادانی شهر، زیرسازی و آسفالت خیابان کارگر و چهارراه شهید بهشتی #سفیدار در حال اجراست