عملیات خاکبرداری و نخاله برداری در محل کارگاه پروژه گلباغ

 

طبق مطالعات و برنامه ریزی های انجام شده و با تکمیل طرح بازگشایی خیابانهای گلباغ و پنج پل که هم اکنون در حال اجرا هستند ترافیک به کناره های شهر منتقل می شود.