عملیات پاکسازی و بارگیری نخاله و زباله وعلف هرز در شهرک شهید آبشناسان

 

 

عملیات نخاله برداری و تسطیح رینگهای کناری شهرک شهید آبشناسان به منظور کاشت درخت و ایجاد پیاده راه

 

 

ادامه عملیات اصلاح جداول و کانالهای آب شهرک شهید آبشناسان