19 آذر 1397 ساعت 00:39

ادامه اجرای بتن ریزی فونداسیون و اجرای دیوار حائل سنگی پروژه پایانه اتوبوس شهید آبشناسان

Back to Top

Template Design:Dima Group