اسامي شهرداران قبل

علي اكبر گيلاني جعفري 62/5/1

محمد كريمي 63/3/21

قاسم بني هاشمي 64/2/11

محمود نعمتيان 67/8/26

محسن عطايي 69/10/19

بهزاد دادگر 71/9/10

محمد محمودي 72/4/1

علي اكبر رضايي جعفري 73/7/3

عليرضا شهلي 75/10/18

غلامحسين تابش فر 77/4/24

عليرضا قرباني 82/10/3

منوچهر رضائي 86/3/21

مسعود مختاری 93/10/27 الی96/7/2

 سید محمد میرزمانی 96/7/4 الی 98/4/26

اصغر پارسا 98/4/29 الی 1400/05/13