04 ارديبهشت 1397 ساعت 00:49

اسامي شهرداران قبل

علي اكبر گيلاني جعفري 1/5/62

محمد كريمي 21/3/63

قاسم بني هاشمي 11/2/64

محمود نعمتيان 26/8/67

محسن عطايي 19/10/69

بهزاد دادگر 10/9/71

محمد محمودي 1/4/72

علي اكبر رضايي جعفري 3/7/73

عليرضا شهلي 18/10/75

غلامحسين تابش فر 24/4/77

عليرضا قرباني 3/10/82

منوچهر رضائي 21/3/86

مسعود مختاری 93/10/27 الی96/7/2

 سید محمد میرزمانی 96/4/7

Back to Top

Template Design:Dima Group