24 مرداد 1397 ساعت 01:51

1. تلاش در راستای ارتقای کیفی نهادمند پروژه های عمرانی مناطق با شناخت ریشه ای و نگاهی آسیب شناسانه به جمیع عواملی که می توانند منجر به افت کیفی پروژه ها گردند؛

2. ایجاد ابزار و بستر قانونی مناسب جهت تسهیل در انجام امور و تسریع در تکمیل طرح ها و پروژه های عمرانی مناطق و نواحی؛

3. بازنگری و توسعه نظام ارزیابی مستمر صلاحیت و عملکرد تولیدکنندگان،پیمانکاران و مشاوران همکار با حوزه ی عمرانی شهرداری ؛

 

4. تلاش در راستای استقرار نظام فنی و اجرایی شهرداری در مناطق و سازمان های تابعه؛

5. ایجاد زمینه رشد و توسعه ی استفاده از فناوری های نوین ساختمانی؛

6. توسعه ی نظام تعین صلاحیت و ارزیابی عملکرد معاونان فنی و عمرانی مناطق و نواحی شهرداری تهران؛

7. احصاء و پیشنهاد وظایف قابل برون سپاری در حوزه ی عملکردی مناطق و نواحی با نگاه چابک سازی و کوچک سازی مجموعه در کنار افزایش ظرفیت و قدرت کارفرمایی؛

8. مشارکت موثر در ارتقای دانش و آگاهی تخصصی همکاران و نهادینه سازی بهره گیری از فن آوری های نوین؛

در این راستا هماهنگی و همکاری کامل تمامی سازمان ها،مناطق و شرکت هایی که در مجموعه ی شهرداری مشغول به انجام فعالیت های عمرانی می باشند،با اداره کل مورد تأکید مؤکد بوده و ضامن تحقق اهداف و مأموریت های ابلاغی شرح ذیل خواهد بود.

    *  نظارت عالیه بر اجرای پروژه های عمرانی مناطق و سازمانهای مشمول.

*  بررسی صورت وضعیت کارهای انجام شده، مناطق و سازمانهای مشمول از نظر مبانی قراردادی و کنترل دستور کارها و صورت مجلس های تنظیم شده.

*  شرکت در تحویل موقت و قطعی پروژه های عمرانی مناطق و سازمانهای مشمول.

*  تهیه و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های فنی و اجرائی.

*  رسیدگی نهائی به دعاوی و اختلافات فی مابین مهندسین مشاور و پیمانکاران حقیقی و حقوقی با شهرداری های مناطق و سازمانهای مشمول.

*  هماهنگی در برنامه ریزی اجرائی کلان پروژه های عمرانی شهرداری های مناطق و سازمانهای مشمول.

*  ارزیابی کیفی کارائی معاونت های عمرانی مناطق و ارائه پیشنهادات لازم به معاونت فنی و عمرانی.

*  جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت معابر و ابنیه فنی شهر .

*  کنترل پیشرفت عملیات اجرائی مناطق با برنامه های زمانبندی پیش بینی شده و گزارش عملکرد مناطق به معاونت فنی و عمرانی شهرداری.

*  بررسی و پیشنهاد قیمت عادلانه کارهای اجرائی به پیمانکاران و اشخاص حقیقی.

*  نظارت بر حسن اجرای نظام فنی اجرائی مناطق.

*  انجام سایر اموری که عند اللزوم از طرف معاونت فنی و عمرانی ارجاع گردد. 

Back to Top

Template Design:Dima Group