24 مرداد 1397 ساعت 01:52

نام معاونت : معاون اداری مالی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .نظارت بر کلیه امور اداری و مالی، خدماتی، تدارکاتی و پرسنلی منطقه

 

2 .تنظیم بودجه سالیانه منطقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری مرکز

3 .نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر الزم در این خصوص با همکاری اداره اموال شهرداری مرکز

4 .تایید اسناد هزینه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستور العمل های صادره

5 .نظارت بر ممیزی امالک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری با هماهنگی مدیریت درآمد شهرداری مرکز

6 .نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیری امور مربوط به وصول درآمدها

7 .انجام معامالت منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صالح شهرداری و مقررات و دستورالعمل های مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهای منطقه

8 .حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

9 .رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به مدیریت کارگزینی و تایید مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی و ارزشیابی پرسنل

11 .عضویت در کمیسیون معوض و گروه کارشناسان

11 .نماینده شورای اسالمی شهر در کمیسیون های معامالت و تحویل

12 .انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق و در حدود وظایف ارجاع می گردد

مسئول امور اداری

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول امور اداری

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .نظارت بر حضور و غیاب و مرخصی کلیه پرسنل

2 .نظارت بر امور ماشین نویسی، بایگانی و دبیرخانه، تلفنخانه، پیشخدمت ها، سرایداران و نظافتکاران و کلیه پرسنل خدماتی

3 .رابط بین پرسنل و مدیریت منطقه

4 .پیگیری اجرای بخشنامه های داخلی

5 .رسیدگی به مسائل رفاهی پرسنل

6 .نظارت و سرپرستی ترابری منطقه اعم از خودروهای شهرداری و آژانس ها

7 .تهیه لیست های اضافه کاری پرسنل و ارسال به حسابداری

8 .تهیه گزارش و ارائه آمار به سازمان ها و معاونت های مربوطه

9 .تهیه پیش نویس بخشی از مکاتبات پرسنل با بانکها، مراکز تفریحی و رفاهی و... و توبیخ ها و تشویق نامه های اداری

11 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

متصدی دبیرخانه

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی دبیرخانه

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .ثبت خالصه مشخصات نامه های داخلی مانند موضوع و شماره آنها در دفاتر اندیکاتور

2 .ثبت خالصه مشخصات نامه های خارجی وارده در دفاتر اندیکاتور

3 .ثبت خالصه مشخصات نامه های صادره از شهرداری به خارج

4 .تفکیک و توزیع آنها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها

5 .پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها در زمینه مسیر پرونده آنها

6 .تهیه گزارش و ارائه آمارهای الزم به مافوق

7 .نظارت بر حسن اجرای امور دفتری و چگونگی ورود و خروج مکاتبات حوزه محل خدمت

8 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

9 .انجام امور شماره و نامه نویسی مربوط به مناقصات عمران

متصدی بایگانی

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی بایگانی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .جمع آوری و ثبت نامه های اداری در دفتر اندیکاتور بر اساس عنوان نامه و کد آن

2 .طبقه بندی کردن نامه ها پس از ثبت در دفتر اندیکاتور

3 .بایگانی نامه ها بر حسب کدبندی صورت گرفته

4 .حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق و اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده

5 .پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها یا دیگر موارد مطابق دستور به پرونده های مربوطه

6 .وارد کردن شماره های پرونده ها در کامپیوتر

7 .نظارت بر ارسال و اعاده پرونده ها به ادارات و دوایر تقاضا کننده و نظارت بر ارائه پرونده به مقامات صالحیت دار

8 .اقدام در جهت برگ شماری و ممهور کردن اوراق پرونده های متشکله

9 .قرار دادن مدارک داخل پوشه های مخصوص و ثبت شماره پرونده بر روی پرونده مربوطه

11 .تحویل پرونده به مشتریان و دریافت رسید از آن ها

11 .تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق

12 .انجام سایر اموری که از اطراف مافوق ارائه می شود.

متصدی ماشین نویسی

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی ماشین نویسی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .ماشین کردن نامه ها و یادداشتهای اداری از روی پیش نویس های خطی

2 .ماشین کردن بخشنامه ها، گزارشات و کلیه مکاتبات ارجاع شده جهت تایپ

3 .مقابله مطالب ماشین شده با نسخه اصلی و تصحیح آن ها در صورت لزوم

4 .طرح ریزی فرم های مورد نیاز مراجعین و سایر مکاتبات اداری شهرداری با سایر ارگان ها

5 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

متصدی خدمات پرسنلی

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی خدمات پرسنلی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .انجام امور مربوطه خدمات درون ساختمان شهرداری منطقه  درون سازمان

2 .انجام امور نظافت و پاکیزگی محیط شهرداری منطقه

3 .انجام امور فضای سبز درون ساختمان شهرداری منطقه

4 .سرویس دهی به پرسنل

5 .ارسال نامه ها از واحدهای مختلف شهرداری به یکدیگر

6 .انجام امور نظم و انتظامات درون سازمان

7 .انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

مسئول نوسازی

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول نوسازی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .جستجو در بایگانی فرم های ممیزی امالک

2 .ایجاد در کامپیوتر با مشخصات کامل

3 .مشخص کردن پرونده با کد کامپیوتری جدید

4 .بررسی گزارش مامورین بازدید که متراژ ساختمان و نوع ساختمان را گزارش می کنند

5 .بررسی ساختمان در کامپیوتر

6 .ایجاد ساختمان برای زمین هایی که دارای پروانه بوده و احداث شده اند

7 .بررسی پرونده ها از لحاظ پرداخت عوارض نوسازی قبل از سال 1371 و عوارض بعد از سال 1371 تا سال جاری

8 .وارد کردن شماره پرونده در سیستم کامیپوتری و حساب عوارض معوقه تا تاریخ 1371

9 .وارد کردن عوارض معوقه و دادن مفاصا حساب در سیستم کامپیوتر اصلی  MAIN

11 .گرفتن فیش عوارض نوسازی و تحویل به ارباب رجوع

11 .پاسخ به استعالم دفترخانه ها و صدور مفاصا حساب برای دفترخانه پس از پرداخت فیش نوسازی توسط ارباب رجوع و پاراف استعالم های بانک و پایان ساختمان و صدور پروانه توسط قسمت نوسازی

12 .وارد کردن ته برگ قبوض عوارض نوسازی که توسط بانک به حسابداری عودت داده می شود

13 .دسته بندی کردن قبوض و جمع مبالغ آن و وارد کردن در شیفریه مخصوص در کامپیوتر

14 .تحویل شیفریه ها به قسمت حسابداری برای ایجاد سند

15 .ممیزی بلوک هایی که هنوز ممیزی نشده اند و یا اخیرا به محدوده اضافه شده است

16 .کدگذاری کلیه نقشه های تفکیکی و پیاده کردن آن ها به روی نقشه های GIS

17 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

مسئول کسب و پیشه

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول کسب و پیشه

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .ممیزی واحدهای کسب و پیشه در محدوده منطقه

2 .تشکیل پرونده برای کلیه واحدهای کسبی موجود در محدوده منطقه

3 .بررسی پرونده کسبی از لحاظ نوع و درجه بندی وارد کردن اطالعات پیشه وران در کامپیوتر

4 .محاسبه عوارض کسب و پیشه بر اساس اطالعات کامپیوتر

5 .صدور فیش های عوارض کسب و پیشه و پیگیری جهت وصول آن و رفع اختالف و هماهنگی اصناف مختلف

6 .پاسخگویی به استعالمات اتحادیه های صنفی پس از کنترل شهرسازی

7 .وارد کردن مفاصا حساب بر اساس دریافت فیش

8 .دسته بندی کردن قبوض و وارد کردن در شیفرهای مخصوص در کامپیوتر

9 .تحویل شیفرها به قسمت حسابداری جهت سند زدن در امور مالی

11 .ممیزی واحدهای کسبی فاقد سابقه و دفاتر کار و نظارت بر امور کسبه

11 .رسیدگی به کلیه امور مربوط به پروانه کسب و بازرسی و نظارت بر اصناف

12 .انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

مسئول آزاد سازی

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول آزادسازی و امالک

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .تشکیل پرونده ملک در مسیر طرح آزادسازی(شامل مدارک مالکیت)نقشه دیجیتالی محل، سوابق و مدارک الزم

2 .تشکیل پرونده امالکی که دارای کاربری خدمات شهری مورد نیاز شهرداری هستند و پیگیری توافق با مالکین در جهت آزادسازی

3 .پیگیری جهت بازدید و تهیه فرم ارزیابی جهت تکمیل پرونده )به اتفاق مامور بازدید کارشناسی شهرسازی(

4 .تهیه دعوتنامه جهت شرکت در کمیسیون معوض و ارسال دعوتنامه برای افراد

5 .ترتیب تشکیل کمیسیون معوض )آماده کردن پرونده ها(

6 .تنظیم و تهیه فرم های صورتجلسات کمیسیون معوض و فرم توافقنامه و فرم های اطالعات ملک و فرم تحویل ملک

7 .معرفی به دفترخانه جهت انتقال سند )میزان در مسیر( و یا تنظیم فرم اقرار نامه محضری )جهت واگذاری حق کسب و پیشه(

8 .صدور فرم های مکاتبات با اداره های آب، برق، گاز و تلفن جهت افراد

9 .شرکت در تخریب و تحویل میزان در مسیر  آزادسازی مسیر

11 .پیگیری پرونده هایی که تخلف ساختمانی دارند )هماهنگی با مسئول ماده صد جهت سیر مراحل کمیسیون ماده صد(

11 .پیگیری امور ماده 8 شامل دادن ابالغ و اخطاریه ها و معرفی کارشناس دادگستری، ارسال پرونده به دادگستری، واریز وجه ارزیابی توسط

هیئت کارشناسان رسمی دادگستری تبریز به حساب سپرده دادگستری یا حساب سپرده اداره ثبت اسناد و امالک، دریافت حکم تخریب و

یا تحویل ملک

12 .پیگیری به موقع از طریق دفترخانه جهت انتقال اسناد و یا دریافت اقرار نامه های محضری

13 .پیگیری جهت دادن پروانه به افرادی که امتیاز دریافت می دارند  ارتباط با شهرسازی

14 .پیگیری کار جهت افرادیکه نمرات ریالی دریافت دارند هماهنگی با امور مالی منطقه

15 .تهیه و تنظیم آمار ماهیانه میزان عرضه و اعیانی آزاد سازی (فرمهای مربوطه) جهت ارسال به شهرداری مرکزی (مدیریت آزادسازی امالک)

16 .ثبت اراضی و امالک شهرداری و بطور کلی جمع آوری اطالعات ملک در مسیر (در آینده از طریق رایانه و سیستم کامپیوتری)

17 .بایگانی پرونده های مربوط به طرح های عمرانی  نظم دادن پرونده های در مسیر طرح های عمرانی

18 .تهیه آمار و اطالعات بصورت مدون با واحد روابط عمومی در مورد میزان عرضه و... و مبلغ پرداختی از امالک آزادسازی شده

19 .انجام مکاتبات اداری با سازمان ها و ارگان های مربوط مثل اداره ثبت اسناد و امالک، مسکن و شهرسازی، شهرداری مرکز، شهرسازی و...

21 .نگهداری دقیق  ثبت پرونده ها  پرونده هایی که توافق صورت گرفته  توافق نامه ها  در جای امن و مطمئن

21 .ارسال سوابق توافق و اسناد انتقال مالکیت  مدارک مالکیت  به مدیریت آزادسازی و امالک شهرداری تبریز پس از پایان کار

22 .پیگیری از طریق اداره ثبت اسناد و امالک تبریز جهت مواردیکه نیاز به اجرای ماده 45 قانون شهرداری می باشد )تهیه صورتجلسه اجرای

ماده 45 به اتفاق کارشناسان اداره ثبت

23 .انتقال اسناد به شهرداری  توسط نماینده امالک شهرداری  از طریق دفترخانه اسناد رسمی تبریز

24 .تعیین بر و باقیمانده امالک به اتفاق کارشناسان شهرسازی  نقشه برداران و با کارشناسان شهرسازی منطقه

25 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

مسئول مالی

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول مالی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .انجام عملیات مربوطه به ذیحسابی شهرداری منطقه

2 .نظارت بر انجام مسئولیت های مورد نیاز در خصوص صدور چک

3 .نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل

4 .نظارت بر پرداخت دیونات شهرداری

5 .کنترل و نظارت بر کار واحدهای کارپردازی و انبارداری و درآمد و جمعدار

6 .کنترل و نظارت بر تهیه اسناد مالی

7 .مطالعه و نظارت قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پرداخت دستمزد پیمانکاران پس از تحویل صورت وضعیت تایید شده

8 .اتمام سایر امور محوله از طرف مافوق

9 .تنظیم سیستم بودجه

11 .تنظیم اصالح بودجه

11 .تنظیم بودجه

12 .مدیریت نقدینگی

13 .پیگیری حسابهای سنواتی

متصدی حسابداری

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی حسابداری

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد پرسنل شهرداری و تهیه لیست های پاداش

2 .انجام امور مربوطه به اعتبارات و بودجه آتی و تهیه اعتبارات برای پروژه های عمرانی  تهیه و تنظیم بودجه، متمم بودجه و اصالح بودجه های عمرانی

3 .انجام امور پرداخت نقدی جهت حواله های خرید و صدور چک

4 .انجام امور ثبت اسناد و کنترل آن ها و تنظیم و تهیه ترازنامه ها

5 .رسیدگی به مدارک و ضمائم و اسناد اخذ صدور مجوزات الزم

6 .تنظیم و تهیه اسناد و دفاتر مالی و قانونی

7 .انجام امور مغایرت های بانکی و حساب های جاری شهرداری

8 .ثبت اسناد و حسابداری و سندهای مالی

9 .انجام اموری که از مافوق ارجاع می شود

متصدی کارپردازی

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی کارپردازی

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .انجام امور مربوط به خرید ملزومات اداری مورد نیاز و تحویل به انبار

2 .انجام امور مربوطه به هزینه های جاری جزئی شهرداری

3 .پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن

4 .نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات

5 .تهیه صدور آگهی ها و تنظیم اسناد هزینه ای الزم خریداری شده

6 .انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود امور مربوط به افتتاحیه پروژه ها و جلسات شهرداران و معاونین اجرایی، عمرانی، شهرسازی( شورای شهر)

7 .پرداخت هزینه های جاری متعلقه پاداش آخر سال، لیست تحویل لباس، بن غیر نقدی و...

8 .پرداخت هزینه بنزین کلیه خودروها و موتور سیکلت ها، بررسی نسبت به کیلومتر

9 .تهیه استعالم و بررسی و تحقیق نسبت به درخواست های ناقص گل و گیاه و...

متصدی درآمد

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی درآمد

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .انجام امور دریافت وجوه نقدی و یا اسناد دریافتی بعد از محاسبات واحد شهرسازی و تائید معاونت شهرسازی

2 .انجام امور ثبت فیش های واریز بانک ها

3 .نگهداری اسناد مالی و فیش های پرداختی شهروندان

4 .اجرای قوانین و مقررات موضوع عوارض زیربنا و... در محدوده منطقه

5 .کنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانین، جرائم و محاسبات

6 .انجام امور مربوط به اعتراضات متعرضین و مغایرت های بانکی و اسناد

7 .انجام امور مربوطه به چک های شهروندان

8 .انجام امور مربوط به آمار درآمد و گزارش به مدیریت در پایان هر ماه

9 .انجام اموری که از مافوق ارجاع می شود

11 .مکاتبه با سازمان های وابسته

متصدی انبارها

عنوان پست / رده سازمانی : متصدی انبارها

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .ایجاد سیستم کاردکس و کدینگ انبار

2 .نظارت بر ورود و خروج کاالهای مورد نیاز

3 .تنظیم فرم کامپیوتری رسید انبار

4 .وارد کردن اطالعات انبار در سیستم کامپیوتری

5 .نظارت بر چیدمان اقالم و دسته بندی آن ها

6 .انبارگردانی سالیانه

7 .انجام اموری که از مافوق ارجاع می شود

مسئول اجرائیات ماده صد

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول اجرائیات ماده صد

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .دریافت گزارش وضعیت بنا از واحدهای مربوطه

2 .همکاری در تهیه گزارش وضعیت بنا و مشخص نمودن وجود اختالف

3 .رابطه بین کمیسیون ماده صد و منطقه

4 .مسئول ابالغ آراء صادره به متخلفین

5 .اخذ نیابت قضائی از دادگستری، ابالغ از طریق کالنتری، تفهیم آراء صادره در کالنتری 38 ،هماهنگی با مامور انتظامی و اجرای حکم در صورت لزوم با کارشناسان شهرسازی

6 .پیگیری اخذ گزارش کارشناس شهرسازی، محاسبات، تهیه فرم ارسال به کمیسیون و طی مراحل مربوط و اخذ امناء واحدهای مختلف

7 .ابالغ اخطار 11 روزه و اخذ الیحه دفاعیه مالکین و مستاجرین، ارسال پرونده پس از سپری شدن 11 روز اخطار یا ارسال دفاعیه توسط مالک (مستاجر)

8 .پیگیری از طریق واحدهای مختلف جهت پاسخ قرار )سوال( کمیسیون از شهرداری و هماهنگی با واحدهای مختلف و تهیه پاسخ و ارسال مجدد به کمیسیون

9 .پیگیری و هماهنگی با واحد حقوقی منطقه در خصوص آراء صادره از طریق دیوان عدالت اداری و دادگستری

11 .هماهنگی جهت بازدید اعضاء کمیسیون ماده صد از ساختمان که نیاز به بازدید اعضاء کمیسیون دارد

11 .ابالغ اخطار 11 روزه رای بدوی، رای قطعی، رونوشت نمایندگی دادستانی، اخطار ریالی و اخطار جهت پیگیری پرونده های دادگستری و با هماهنگی مامور انتظامی

12 .در محاسبه آراء جریمه و ابالغ مبالغ مربوط به مالکین

13 .اخذ نیابت قضائی در خصوص آراء تعدیل و تبدیل و تخریب

14 .انجام سایر امور محوله از طرف مافوق

مسئول انفورماتیک

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول انفورماتیک

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .نصب برنامه های نرم افزاری در خصوص موارد مطروحه

2 .نظارت بر امور کامپیوتر

3 .تغییرات جزئی سخت افزاری و پیگیری سرویس کامپیوتر در صورت لزوم

4 .آموزش پرسنل بر اساس نیاز شرح وظایف کار مربوطه

5 .تهیه پیش نویس در رابطه با اموری که به کامپیوتر مربوط می شود و پیگیری مکاتبات واصله پیرامون موضوع

6 .رابطه منطقه و سازمان خدمات کامپیوتر

7 .مدیریت و پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری که شامل شبکه محلی LAN  و شبکه خارجی بی سیم  LESS WIRE  می باشد

8 .بررسی واحدها جهت خرید سیستم های کامیپوتری، ارتقاء سیستم، شبکه سازی کامپیوتری هر واحد به سبب تشخیص نیاز

9 .جستجوی اطالعات مورد نیاز بخش های مختلف از سایت های اینترنتی جهت به روز بودن واحدها از آخرین اطالعات

11 .انجام سایر اموری که از طرف مافوق ارجاع می گردد

مسئول کنترل اسناد و مدارک

عنوان پست / رده سازمانی : مسئول کنترل اسناد و مدارک

شرح وظایف پست سازمانی مذکور بر اساس وظایف واحد سازمانی به شرح ذیل تعیین می گردد.

1 .توزیع اسناد معتبر بین واحدها و اخذ رسید و جمع آوری و ابطال نسخ نامعتبر

2 .نظارت بر حسن اجرای مستندات در کلیه بخش های مرتبط و موثر بر سیستم کیفیت در شهرداری

3 .دریافت درخواست بازنگری مستندات از واحدهای مختلف بررسی و تغییر خواسته شده و تائید مقدماتی آن و در صورت نداشتن عدم تطابق با سایر مستندات نظام کیفیت

4 .تهیه برنامه های زمانبندی ممیزی داخلی واحدها و اعالم آن

5 .تشکیل کمیته ممیزی داخلی در موعد مقرر و انجام ممیزی داخلی

6 .ثبت موارد عدم تطابق مشاهده شده در واحدها در ممیزی داخلی و اعالم به واحد مربوطه

7 .پیگیری رفع موارد عدم تطابق مشاهده شده در ممیزی داخلی تا رفع کامل

8 .اطالع کامل از شرح وظایف قسمت ها و معاونت ها

9 .همکاری با واحد آموزش مرکز جهت نیاز سنجی آموزش پرسنل

11 .هماهنگی جهت انجام و اجرای آموزش های دوره ای پرسنل

11 .برطرف سازی نیاز به ارباب رجوعان شهرداری و توجیه مراحل کاری آن ها

12 .گزارش دهی به نماینده مدیریت در رابطه با عملکرد واحدها

13 .انجام اموری که از مافوق ارجاع می گردد

Back to Top

Template Design:Dima Group