31 ارديبهشت 1401 ساعت 06:09

 

 

 ـ برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت ،‌کنترل و هماهنگی امور به منظور استقرار اهداف و برنامه ریزی توسعه کالبدی شهر مصوب طرح جامع و طرح های تفصیلی .

ـ تشخيص و تعيين هدف هاي شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري شهر و تعيين خط مشي و سياست هاي اجرائي در زمينه هاي مذكور با اخذ نظرات مقام مافوق و با رعايت سياست كلي دولت جمهوري اسلامي ايران .

ـ ابلاغ برنامه ها و سياست هاي كلي مصوب در زمينه شهرسازي و معماري به واحدهاي تابعه و ساير واحدهاي ذيربط در شهرداري از طريق شاخه معاونت مربوط به منظور اجراي آنها .

 

ـ مطالعه و شناخت روش هاي اجرائي برنامه هاي مصوب شهرسازي و معماري و انتخاب بهترين روش كار و صدور    دستورالعمل هاي لازم به واحدهاي تابعه و نيز ساير واحدهاي ذيربط از طريق معاونت مربوطه .

ـ انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور تهيه و تدوين ضوابط و مقررات جديد در زمينه شهرسازي و معماري با رعايت موازين اسلامي در چارچوب سياست كلي دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين پيشنهاد لغو مقررات زائد و غيراصولي به مقامات ذيصلاح .

ـ نظارت بر حسن اجراي كليه ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري .

ـ نظارت و صدور دستورهاي لازم و پيگيري انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور تهيه و تنظيم طرح جامع ، طرح های تفصیلی مناطق ، طرح های ساختاری ـ راهبری طرح های موضعی ـ موضوعی و موردی شهر با توجه به نیازها و رعایت معماری اسلامی و سنتی و در چارچوب هدف ها  و سياست هاي كلي دولت جمهوري اسلامي ايران .

ـ انجام مطالعات و بررسي هاي لازم به منظور تهيه و تدوين طرح هاي جلوگيري از تخلفات ساختماني در سطح شهر با رعايت ضوابط اسلامي .

ـ تهيه استانداردها و معيارهاي مختلف كار و ابلاغ آن به واحدهاي تابعه و نيز شهرسازي هاي مناطق از طريق معاونت مربوط و كنترل اجراي معيارها و استانداردهاي مصوب .

ـ هدایت و نظارت عالی بر حسن اجرای طرح های مصوب شهرسازی و طرح های موضعی ـ موضوعی از طریق تعامل، هدایت و راهبری مشاوران و هماهنگی و ایجاد ارتباط با مناطق .

ـ هدایت کنترل و نظارت عالی بر فرایند طراحی و ساخت و ساز بنا و محیط شهری و هدایت برنامه ای عوامل موثر بر این فرایند مانند نظامات مهندسی و مهندسان ناظر با هدف ارتقاء کیفیت فنی و طراحی ساختمان و معماری محیط و منظر .

ـ پشتیبانی و کمک به فرآیند توسعه موزون کاربری ـ فضایی شهر ( مصوب طرح جامع و طرح های تفصیلی مناطق ) از طریق تدوین ضوابط ، مقررات ، طرح ها و لوایح مورد نیاز .

ـ بررسی، پیشنهاد و همکاری در زمینه وضع عوارض و صدور پروانه ساختمانی با واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای‌آن ها

ـ  نظارت بر اداره كليه امور ستادي و اجرائي واحدهاي تحت سرپرستي .

ـ راهنمائي ، آموزش و صدور دستورهاي لازم به مديران واحدهاي تحت سرپرستي در زمينه هاي امور محوله و تشكيل جلسات مرتب با آنها به منظور رفع مشكلات و تنگناهاي موجود در جهت ايجاد هماهنگي هرچه بيشتر .

ـ فراهم آوری زمینه های مشارکت جویی شهروندان در زمینه اجرای طرح های شهرسازی و معماری و در رستای اندیشه شهروند مداری.

- ابلاغ مصوبات ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات صادره به واحدهای تابعه حوزه و تهیه و تنظیم گزارشات بر حسب خط مشی تعیین شده و پیگیری آن ها

- دریافت ، ثبت و توزیع نامه ها وانجام مکاتبات لازم با واحدهای ذیربط با توجه به وظایف محوله با استفاده از فن آوری روز.

- مدیریت برگزاری جلسات معاونت .

- برنامه ریزی و تامین نیازهای اداری ، رفاهی و پرسنلی نیروی انسانی حوزه معاونت توسعه منابع انسانی 

- پیش بینی و برآورد و اعتبارات ( تنخواه) مورد نیاز دفتر حوزه و پیگیری جهت اخذ آن.

- اطلاع رسانی اقدامات و فعالیت های حوزه با هماهنگی مرکزارتباطات و امور بین الملل

- ایجاد ارتباط و همکاری با سایر واحدهای شهرداری و در صورت لزوم سازمان های بیرونی در حوزه ماموریتی تخصصی

- نظارت بر حسن اداره امور دفتر معاونت

- سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ارجاع یا تفویض می گردد./

- بررسی و اظهار نظر در خصوص هدایت و کنترل پروژه های طراحی شهری در مقیاس خرد شامل خیابان ، میدان ، بلوک شهری مکان یابی بناهای خاص و میزان انطباق آن ها با طرح های ساختاری و راهبردی ملاک عمل .

- بررسی و اظهار نظر در زمینه فرم کالبدی و توده گذاری و کلیه تغییرات فیزیکی قطعات مانند تفکیک، سطح اشغال ، ارتفاع ، موقعیت استقرار بنا ، مشرفیت و ...

- بررسی ، مطالعه و شناسایی الگوها و شیوه های جدید معماری هماهنگ با الگوهای معماری ایرانی و فرهنگ اسلامی جهت استفاده در سیمای شهر.

- همکاری و تعامل با کلیه واحدهای سازمانی حوزه جهت انجام امور و ایجاد هماهنگی در چارچوب وظایف سازمانی .

- پاسخگویی به استعلامات مناطق و سایر ارگان ها و نهادها در زمینه معماری و ساختمان و ابلاغ خط مشی و دستورالعمل های ملاک عمل

- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم به منظور هدایت ، کنترل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در سطح شهر

-کنترل و نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر در امور ساخت و ساز و سایر امور مرتبط براساس قوانین و مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط ملاک عمل .

- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می شود

- بررسی و مطالعه در خصوص طرح های شهری در مقیاس کلان و ایجاد تعامل و همکاری با مراجع ذیربط به منظور تهیه و بازنگری طرح های توسعه شهری و طرح های تفصیلی و اجرایی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دولت جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد عمل .

- پیگیری انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور اجرایی نمودن طرح های جامع و تفصیلی شهر ( به ویژه طرح های موضعی و موضوعی) و با توجه به نیازها و رعایت معماری سنتی و فرهنگ اسلامی در چارچوب  هدف ها و سیاست های ابلاغی.

- ابلاغ طرح های مصوب به ادارات ذیربط و مناطق شهرداری و نظارت بر آن ها .

- توضیح ، تفسیر و رفع ابهام در خصوص طرح های تفصیلی و شهری و طرح های موضعی شامل طرح های اجرایی و فرامنطقه ای مناطق 22 گانه شهرداری به مراجع استعلام کننده .

- ایجاد هماهنگی با سایر واحدهای تابعه شهرداری در خصوص عملیاتی و اجرایی نمودن طرح های تفصیلی در سطح شهر.

- تهیه بانک اطلاعاتی به روز در خصوص کلیه اطلاعات و اسناد در زمینه شهرسازی .

- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می شود .

ـ معرفي نمايندگان منتخب وزارت كشور، وزارت دادگستري، شوراي شهر و شهرداري به كميسيونهاي ماده صد قانون شهرداريها.

ـ بررسي كليه پرونده هاي واصله قبل از ارجاع به كميسيون به منظور رفع نقص و كامل بودن پرونده و اعـــاده پرونده هاي ناقص .

ـ ثبت كليه پرونده هاي واصله از مناطق بيست و دو گانه در دفاتر انديكاتور و انديكس جهت انجام امور مربوط و پاسخگوئي به ارباب رجوع و پيگيريهاي لازم .

ـ ارجاع كليه پرونده هاي دريافتي به كميسيونهاي متشكله جهت بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خلافهاي اعلام شده .

ـ تهيه و ارسال اخطاريه متضمن خلافهاي اعلام شده از طرف منطقه و ساير نظرات كميسيونها جهت ابلاغ به افراد ذينفع.

ـ دريافت لوايح و اعتراض هاي ارسالي در ارتباط با پرونده هاي مطروحه كه به وسيله افراد ذينفع به اين اداره كل تسليم مي گردد .

ـ اعتراض به آراي صادره كه مغايرت بارزي با مفاد طرح جامع و مقررات و ضوابط شهرسازي و معماري داشته و ارسال پرونده هاي مربوط به كميسيونهاي تجديد نظر با تشخيص و نظر مديريت ، در صورت تفويض اختيار از طرف شهردار .

ـ تفكيك پرونده هاي منتهي به صدور رأي و بررسي شده جهت جدا نمودن اوراق مربوط به بايگاني اين اداره كل و پرونده هاي مربوط به منطقه .

ـ ارسال كليه پرونده هاي منتهي به صدور رأي و بررسي شده به شهرداري مناطق جهت اجراي احكام صادره .

ـ نظارت در پيگيري آراء كميسيونها جهت اطلاع .

ـ انجام كليه مكاتبات در رابطه با پرونده ها و آراء صادره و استعلامهائي كه از طريق مناطق بيست و دو گانه شهرداري و ساير واحدها و ارگانها صورت مي گيرد .

ـ تهيه آمار از فعاليتهاي انجام شده شامل پرونده هاي دريافتي ، پرونده هاي منتهي به صدور رأي ، پرونده هاي مورد استعلام و ساير اقدامات آماري .

- جمع آوری کلیه ضوابط ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری و به روز رسانی آن ها .

- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور تهیه و تدوین ضوابط و مقررات جدید در زمینه شهرسازی و معماری با رعایت موازین اسلامی در چارچوب کلی راهبردهای دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیشنهاد لغو مقررات زائد و غیر اصولی به مقامات ذیصلاح .

- تهیه پیش نویس لوایح و طرحهای مورد نیاز و یا اصلاح قوانین موجود و قدیمی و کارآمد نمودن آن ها در چارچوب وظایف حوزه معاونت شهرسازی و معماری و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط .

- نظارت بر حسن اجرای کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و ایجاد آرشیو الکترونیک از ضوابط و مقررات و کنترل الکترونیک و هوشمند در جهت امکان اعمال نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات مذکور.

- بررسی ، پیشنهاد و همکاری در زمینه وضع عوارض جدید یا ایجاد تغییرات در عوارض موجود و صدور پروانه ساختمانی با واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

- پیشنهاد بهبود روش ها و رویه ها در زمینه صدور پروانه و گواهی های ساختمانی و سایر مجوزهای شهرسازی به مراجع ذیربط.

- پاسخگویی به کلیه امور مربوط به انواع عوارض ها ، ضوابط ، مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری.

-رفع ابهام و پاسخگویی به استعلام های  کلیه واحدهای تابعه شهرداری در زمینه صدور پروانه ، گردش کار گواهی ها و مجوزهای شهرسازی و سایر ضوابط و مقررات جاری شهرسازی و معماری در شهرداری .

- تدوین و تعیین سرفصل ها و محتوای دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل و سایر دست اندر کاران ارائه خدمات شهرسازی به شهرداری .

- انجام سایر وظایف حسب مورد که از جانب مقام مافوق ابلاغ می شود .

- بررسي ، تشخيص و تعيين نياز هاي حوزه معاونت شهرسازی و معماری در جهت انجام هر چه بهتر ماموریت های محوله شهرداری بر اساس قوانين ، مقررات و خط مشي هاي ابلاغي با هماهنگی مراجع ذيصلاح .

- بررسي و تعيين راه كارها ، طرح ها و برنامه هاي اجرايي در راستاي اهداف و برنامه هاي مصوب حوزه .

- برنامه ريزي ، هماهنگي ، نظارت و پيگيري حسن اجراي وظایف و ماموریت های ادارات کل و معاونت های شهرسازی و معماری شهرداری های مناطق  .

-  ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه حوزه شهرسازی و معماری و ساير واحدهاي مرتبط در شهرداري به منظور انجام مناسب فعاليت هاي مربوط به حوزه شهرسازی و معماری .

- کنترل و نظارت در تهيه ، تنظيم ، تغيير و اصلاح بودجه ساليانه حوزه هاي شهرسازی و معماری مناطق و واحدهاي تابعه .

-  كنترل ونظارت بر تخصيص اعتبارات عمراني و جاري و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات مرتبط.

-  نظارت بر حسن اجراي صحيح بودجه حوزه هاي شهرسازی و معماری  و واحدهاي تابعه  و بررسي و اعلام نظر در خصوص پيشنهاد اصلاح بودجه واحدهاي تابعه .

-  تهيه گزارش انحرافات از بودجه و برنامه هاي ابلاغي و ارائه گزارش عملكرد .

-  نظارت بر فعاليت ها ، طرح ها و پروژه هاي مرتبط با حوزه معاونت شهرسازی و معماری از لحاظ كمي ، كيفي و مالي (استقرار نظام كنترل پروژه ) ، تهيه و ارائه گزارش عملكرد .

- بررسي و تهيه گزارش پيشرفت فيزيكي پروژه هاي در دست اقدام حوزه و تجزيه و تحليل علل تأخير و عدم پيشرفت با توجه به برنامه زمانبندي پروژه ها .

-  بررسي و اعلام نظر در خصوص طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي ، در حال اجرا و خاتمه يافته حوزه هاي شهرسازی و معماری مناطق و واحدهاي تابعه و تعيين جايگاه آنها در برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت حوزه معاونت.

-  ارزيابي عملكرد ساليانه حوزه های شهرسازی و معماری مناطق با هدف رفع موانع ، مشكلات ، ضعف ها ، تقويت و كارآمد تر نمودن واحدهاي مذكور.

-  بررسي ، پيشنهاد و همكاري در زمينه تهيه ، تدوين ، تغيير و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغي و مورد نياز حوزه شهرسازی و معماری.

-  بررسي و پيشنهاد در امر يكسان سازي و ايجاد وحدت رويه در زمينه امور شهرسازی و معماری كليه واحدهاي تابعه با هماهنگي مراجع ذیربط .

- مطالعه و بررسی به منظور شناخت مشکلات و نارسایی های قوانین و آیین نامه های موجود در امور شهرسازی و معماری و ارائه پیشنهادات لازم جهت اصلاح و رفع مشکلات با هماهنگی مراجع ذیربط.

- اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم به منظور انتخاب، رسیدگی و هماهنگی امور مهندسان مشاور شهر ساز طرف قرارداد شهرداری و نظارت بر فعالیتهای آنان .

-  اعلام نیازهای آموزشی پرسنل حوزه ، به واحدهای ذیربط به منظور برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی.

-  تهيه و تدوين و پيشنهاد شاخص هاي ارزيابي عملكرد شهرسازی و معماری واحدهاي تابعه .

-  انجام اقدامات لازم به منظور پشتيباني و نظارت بر محتواي شبكه پرتال در حوزه معاونت.

-  اتخاذ تدابير و ايجاد امكانات به منظور پشتيباني و امنيت سيستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه .

-  اخذ آمار و اطلاعات فعاليت ها و اقدامات انجام شده شهرسازی و معماری از واحدهاي تابعه حوزه  شهرسازی و معماری مناطق 22 گانه شهرداري  به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع حوزه شهرسازی و معماری.

-  تدوین برنامه های لازم جهت برخورداری از فن آوری اطلاعات و توسعه آن .

- ساير وظايف حسب مورد كه از جانب مقام مافوق ابلاغ مي شود

-         جلوگیری از رشد بی رویه ساخت وساز در چارچوب دستورالعمل های ابلاغی و ارائه راه حل های علمی و عملی در خصوص مشکلات حریم  .

-         اخذ اطلاعات از مراجع ثبت درخصوص اراضی واقع در حریم و تهیه گزارش عملکرد و آمار های دوره ای جهت ارائه به مسئولان مربوط .

-         هماهنگی جهت تصویب طرح جامع حریم شهر با همکاری حوزه های مربوط .

-         ابلاغ و اجرایی نمودن توافقات و مصوبات کمیسیون های تخصصی مرتبط با موضوع حریم حسب قوانین و مقررات .

-         نظارت بر مسائل زیست محیطی محدوده حریم شهر ، در چارچوب ضوابط و مقررات .

-         نظارت بر هزینه فعالیت های عمرانی محدوده حریم در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی .

-         جمع آوری قوانین و ضوابط حقوقی مربوط به حریم شهر و ایجاد هماهنگی در چارچوب ضوابط ، مقررات و دستورالعمل های ابلاغی .

-         انجام سایر وظایف مرتبط حسب  قوانین و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی .

 

به استناد تبصره ذیل ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران :

 

- بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در شهر به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارء مسکن و شهرسازی ، کشور، نیرو ، سرپرست سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر می باشد . محل دبیرخانه کمیسیون در شهرداری و دبیرخانه آن شهردار یا نماینده تام الاختیار او خواهد بود .

 

دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

 

- بررسی و تهیه گزارش کارشناسی در خصوص طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها با رعایت قوانین ، مقررات ، ضوابط ، آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری .

- تدوین و تنظیم مصوبات کمیسیون .

- تطبیق و به  هنگام سازی طرح های تفصیلی (نقشه های آن ).

- ابلاغ مصوبات کمیسیون به مراجع ذیربط .

- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون .

- پاسخگویی به کلیه استعلامات مناطق و واحدهای سازمانی شهرداری و یاسایر دستگاه ها و سازمان های خارج از شهرداری در حدود وظایف و فعالیت ها .

- حفظ و نگهداری کلیه مصوبات کمیسیون و اسناد فنی و نقشه های طرح تفصیلی و تغییرات آن .

- سایر وظایف حسب مورد که ازجانب مقام مافوق ابلاغ می شود .

 

 

 

Back to Top

Template Design:aron Group