پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم اداره بازرسی

رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات: محمد حسین مهدی پور

تلفن: 56213141

داخلی: 108


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0