پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم احداث اولین پارك ترافیك رباط كریم در بوستان عطر یاس
Sunday, September 24, 2023
categorytitle / سازمان فضای سبز .
  • time : 10:18
  • Date : Sat Nov 12, 2022
  • news code : 2654
غفاری :
احداث اولین پارك ترافیك رباط كریم در بوستان عطر یاس
شهردار رباط کریم از احداث اولین پارک ترافیک این شهرداری در بوستان عطریاس با هدف آموزش صحیح با قوانین ترافیکی خبر داد.

یونس غفاری افزود: با توجه به اهمیت موضوع آموزش در جهت ارتقای ایمنی ترافیک و رفع مشکلات ترافیکی، احداث پارک ترافیک واقع در بوستان عطر یاس را دستور کار قرار دادیم .
شهردار رباط کریم اضافه کرد: این پارک با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی احداث ، تجهیز و آماده برگزاری آموزش می شود تا با استفاده آموزش ، ایمنی ترافیک را که یکی از مؤثرترین روش تغییر الگوهای رفتاری کودکان و نوجوانان در برخورد با مسائل ترافیک است را در سطح منطقه فرهنگ سازی نماییم .

news source
اداره روابط عمومی
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.17.0
    V6.0.17.0